Open Game Licence [CZ]

Vymezení identity produktu

Veškeré ilustrace, loga a způsob prezentování před­ stavují identitu produktu. Názvy „Necrotic Gnome“ a „Old­School Essentials“ představují identitu produktu. Veškerý text v následujících částech před­ stavuje identitu produktu: Úvod.

Vymezení otevřeného herního obsahu

Veškerý text a tabulky nevymezené jako identita produktu představují otevřený herní obsah.

Open Game Licence, verze 1.0a

Následující text je vlastnictvím společnosti Wizards of the Coast, Inc. a je © 2000 Wizards of the Coast, Inc (dále „Wizards“). Všechna práva vyhrazena.

 1. Definice: (a) „Přispěvatelé“ znamená vlastníky autorských práv nebo ochranných známek, kteří přispěli otevřeným herním obsahem; (b) „odvozený materiál“ znamená materiál podléhající autorským právům, včetně odvozených děl a překladů (včetně do počítačových jazyků), portování, modifikací, oprav, doplnění, rozšíření, vylepšení, zdokonalení, kompilování, zestručnění a jiných podob, do nichž je možné přetvořit, přepracovat nebo adaptovat existující dílo; (c) „distribuovat“ znamená reproduk­ ci, licencování, pronajímání, půjčování, prodávání, vysílání, veřejné vystavování, přenášení nebo jiné šíření; (d) „otevřený herní obsah“ znamená herní mechanismy a zahrnuje metody, procedury, postupy a vzorce v takovém rozsahu, v jakém tento obsah nepředstavuje identitu produktu a je vylepšením předchozí tvorby, a dále veškerý další obsah, který přispěvatel zřetelně označí za otevřený herní obsah, a označuje jakékoli dílo, na které se vztahuje tato licence, včetně překladů a odvozených děl na základě autorského práva, přičemž do něj výslovně nepatří identita produktu; (e) „identita produktu“ znamená produkt a názvy produktových řad, loga a identifi­ kační značky včetně vizuální identity; vzhled bytostí a postav; příběhy, příběhové linky, zápletky, tématické prvky, dialogy, incidenty, text, ilustrace, symboly, ná­ vrhy, vyobrazení, podobizny, formáty, pózy, nákresy, témata a grafiku, fotografická a jiná vizuální nebo zvuková znázornění; názvy a popisy postav, kouzel, očarování, osobností, týmů, charakterů, podob a zvláštních schopností; místa, lokace, prostředí, tvory, vybavení, kouzelné a nadpřirozené schopnosti a účinky; loga, symboly a grafické návrhy; a veškeré další ochranné známky nebo registrované ochranné známky, které majitel identity produktu zřetelně označí za identitu produktu a do kterých výslovně nemůže patřit otevřený herní obsah; (f) „ochranná známka“ znamená loga, názvy, značky, symboly, slogany a návrhy, které přispěvatel používá k identi­ fikaci své osoby, svých produktů nebo souvisejících produktů, jimiž přispěvatel přispěl do licence Open Game Licence; (g) „používat“, „použité“, „používání“ a podobně znamená používat, distribuovat, kopíro­ vat, upravovat, formátovat, modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozený materiál od otevřeného herního obsahu; (h) „vy“, „vaše“ a podobně znamená v ustanoveních této smlouvy nabyvatele licence.

 2. Licence: Tato licence se vztahuje na veškerý otevřený herní obsah, který obsahuje upozornění o tom, že otevřený herní obsah může být používán jen na základě této licence a v souladu s ní. Takové upozornění musíte připojit ke každému otevřenému hernímu obsahu, který budete používat. K licenci není možné přidávat žádná další ustanovení ani žádná odebírat, vyjma případů popsaných v licenci. Na žádný otevřený herní obsah distribuovaný na základě této licence není možné vztáhnout žádné jiné podmínky a ustanovení.

 3. Nabídka a přijetí: Používáním otevřeného herního obsahu dáváte najevo, že přijímáte podmínky této licence.

 4. Udělení práv: Výměnou za váš souhlas s touto licencí vám přispěvatel uděluje trvalou, celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci k používání otevře­ ného herního obsahu. Udělená licence se zněním přesně shoduje s touto licencí.

 5. Prohlášení o oprávnění přispívat: Pokud do otevřeného herního obsahu přispíváte původním ma­ teriálem, prohlašujete tímto, že vaše příspěvky jsou vaším původním dílem anebo že máte dostatečné oprávnění k tomu, abyste udělili práva poskytovaná touto licencí.

 6. Upozornění o autorských právech: Část UPOZOR­ NĚNÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH v této licenci musíte aktualizovat tak, aby obsahovala přesný text UPOZORNĚNÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH veš­ kerého otevřeného herního obsahu, který kopírujete, upravujete nebo distribuujete, a do UPOZORNĚNÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH musíte začlenit název veškerého původního otevřeného herního obsahu, který distribuujete, dataci autorských práv a jméno držitele autorských práv.

 7. Používání identity produktu: Souhlasíte, že nebudete používat žádnou identitu produktu, a to ani pro vyjádření kompatibility, vyjma té, kterou si od majitele každého prvku použité identity produktu výslovně licencujete v jiné, samostatné smlouvě. Sou­ hlasíte, že v souvislosti s díly obsahujícími otevřený herní obsah nebudete vyjadřovat kompatibilitu ani vzájemnou přizpůsobivost s jakoukoli ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou znám­kou, vyjma případů výslovně licencovaných v jiné, samostatné smlouvě s majitelem příslušné ochranné známky nebo registrované ochranné známky. Použí­ vání jakékoli identity produktu v otevřeném herním obsahu nepředstavuje zpochybnění vlastnictví této identity produktu. Majitel jakékoli identity produktu použité v otevřeném herním obsahu si zachovává všechna práva, nároky a zájmy na příslušnou identitu produktu.

 8. Identifikace: Pokud distribuujete otevřený herní obsah, musíte zřetelně vyznačit, které části distribuo­ vaného díla jsou otevřeným herním obsahem.

 9. Aktualizace licence: Wizards nebo jejich určení zástupci můžou publikovat aktualizované verze této licence. Při kopírování, upravování a distribuování jakéhokoli otevřeného herního obsahu, který byl původně distribuován pod kteroukoli verzí této licence, můžete použít kteroukoli autorizovanou verzi této licence.

 10. Kopie této licence: Ke každé kopii otevřeného herního obsahu, který distribuujete, MUSÍTE připojit kopii této licence.

 11. Používání jmen přispěvatelů: Otevřený herní obsah nesmíte inzerovat ani propagovat s využitím jmen kteréhokoli přispěvatele, pokud k tomu nezís­ káte písemný souhlas příslušného přispěvatele.

 12. Nemožnost dodržování: Pokud je pro vás nemož­ né dodržovat v souvislosti s některým nebo veškerým otevřeným herním obsahem kterékoli ustanovení této licence kvůli zákonu, soudnímu příkazu nebo státním předpisům, pak nesmíte dotyčný otevřený herní obsah používat.

 13. Zánik platnosti: Platnost této licence automaticky zaniká, pokud porušíte kterékoli z jejích ustanovení a nenapravíte toto pochybení do 30 dní od chvíle, kdy se o něm dozvíte. Veškeré podlicence zůstanou v platnosti i po zániku této licence.

 14. Změny ustanovení: Pokud bude kterékoli ustano­ vení této licence považováno za nevymahatelné, bude toto ustanovení změněno v minimálním rozsahu nutném k tomu, aby se stalo vymahatelným.

 15. UPOZORNĚNÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Open Game License v 1.0 © 2000, Wizards of the Coast, Inc.

System Reference Document © 2000, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

System Reference Document © 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

Modern System Reference Document © 2002-2004, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Bill Slavicsek, Jeff Grubb, Rich Redman, Charles Ryan, Eric Cagle, David Noonan, Stan!, Christopher Perkins, Rodney Thompson, and JD Wiker, based on material by Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker, Peter Adkison, Bruce R. Cordell, John Tynes, Andy Collins, and JD Wiker.

Castles & Crusades: Players Handbook, © 2004, Troll Lord Games; Authors Davis Chenault and Mac Golden.

Cave Cricket from the Tome of Horrors, © 2002, Necromancer Games, Inc.; Authors Scott Greene and Clark Peterson, based on original material by Gary Gygax.

Crab, Monstrous from the Tome of Horrors, © 2002, Necromancer Games, Inc.; Author Scott Greene, based on original material by Gary Gygax.

Fly, Giant from the Tome of Horrors, © 2002, Necromancer Games, Inc.; Author Scott Greene, based on original material by Gary Gygax.

Golem, Wood from the Tome of Horrors, © 2002, Necromancer Games, Inc.; Authors Scott Greene and Patrick Lawinger.

Kamadan from the Tome of Horrors, © 2002, Necromancer Games, Inc.; Author Scott Greene, based on original material by Nick Louth.

Rot Grub from the Tome of Horrors, © 2002, Necromancer Games, Inc.; Authors Scott Greene and Clark Peterson, based on original material by Gary Gygax.

Labyrinth Lord™ © 2007-2009, Daniel Proctor. Author Daniel Proctor.

B/X Essentials: Core Rules © 2017 Gavin Norman. Author Gavin Norman.

B/X Essentials: Classes and Equipment © 2017 Gavin Norman. Author Gavin Norman.

B/X Essentials: Cleric and Magic-User Spells © 2017 Gavin Norman. Author Gavin Norman.

B/X Essentials: Monsters © 2017 Gavin Norman. Author Gavin Norman.

B/X Essentials: Adventures and Treasures © 2018 Gavin Norman. Author Gavin Norman.

Old-School Essentials Core Rules © 2018 Gavin Norman.

Old-School Essentials Classic Fantasy: Genre Rules © 2018 Gavin Norman.

Old-School Essentials Classic Fantasy: Cleric and Magic-User Spells © 2018 Gavin Norman.

Old-School Essentials Classic Fantasy: Monsters © 2018 Gavin Norman.

Old-School Essentials Classic Fantasy: Treasures © 2018 Gavin Norman.

Old-School Essentials Classic Fantasy: Rules Tome © 2019 Gavin Norman.

Old-School Essentials System Reference Document © 2019 Gavin Norman. Author Gavin Norman.

KONEC LICENCE


Poslední aktualizace [15.08.2022 10:08]