Dobrodružství v divočině

Herní průběh každého dne

 1. Určení směru: Hráči určí zamýšlenou trasu pro tento den.
 2. Bloudění: Sudí určí, jestli družina zabloudí.
 3. Potulné nestvůry: Sudí podle potřeby hází na náhodná setkání.
 4. Popis: Sudí popíše terén, kterým družina prochází, a všechna zajímavá místa, na která narazí. Podle potřeby se hráčů ptá, co dělají. Pokud dojde k setkání s nestvůrami, pokračuje se podle postupu popsaného v kapitole Setkání.
 5. Konec dne: Sudí aktualizuje časové záznamy, přičemž zvláštní pozornost věnuje zásobám, trvání kouzel a nutnosti odpočívat.

Vzdálenosti a míry

V otevřeném prostoru divočiny se postavy a nestvůry můžou pohybovat volněji než v jeskyni.

Vzdálenosti a rychlosti: Uvedené hodnoty zůstávají stejné, ale bere se, že jsou v yardech místo ve stopách. To znamená, že dostřely, dosahy a rychlosti pohybu jsou trojnásobné.

Plošné účinky: Účinky kouzel, dechových zbraní atd. se pořád měří ve stopách.

Bloudění

Na začátku každého dne cesty by měl sudí hodem určit, jestli skupina zabloudí. Pravděpodobnost závisí na terénu, kterým postavy cestují:

 • Otevřená krajina, stepi: 1 z 6.
 • Pustiny, kopce, hory, lesy: 2 z 6.
 • Pouště, džungle, bažiny: 3 z 6.

Účinky: Viz Bloudění.

Cestování po souši

Počet mil za den: Počet mil, které postava urazí za den, se určí vydělením její základní rychlosti pěti. Například postava se základní rychlostí 120 stop urazí za den až 24 mil.

Modifikátory za terén

Některé typy terénu mění rychlost, kterou postavy cestují:

 • Pustiny, pouště, lesy, kopce: O 33 % pomaleji.
 • Džungle, hory, bažiny: O 50 % pomaleji.
 • Udržované cesty: O 50 % rychleji.

Nucený pochod

Pokud se postavy potřebují během dne dostat dál, můžou podstoupit nucený pochod.

Zvýšení rychlosti: Postavy urazí o 50 % delší vzdálenost. Například postava, která obvykle urazí 24 mil za den, urazí nuceným pochodem 36 mil.

Odpočinek: Po nuceném pochodu musejí postavy celý den odpočívat.

Létání

Počet mil za den: Vzdálenost, kterou tvor uletí za den, je dvojnásobkem vzdálenosti, kterou urazí po souši (viz Cestování po souši). Například tvor s rychlostí 120 stop dokáže za den urazit 24 mil po souši nebo uletět 48 mil.

Terén: Nemá na cestování vzduchem vliv.

Létající zvířata

Obecně platí, že okřídlené zvíře unese jezdce nebo jiná břemena v závislosti na svých KŽ:

 • Tvorové se 3 KŽ: Unesou zhruba poloviční bytost než dospělého člověka.
 • Tvorové se 6 KŽ: Unesou dospělého člověka.
 • Tvorové s 12 KŽ: Unesou velké zvíře, třeba koně.
 • Tvorové s 24 KŽ: Unesou i velmi velké zvíře, třeba slona.

Lov

Lov musí být jedinou činností za celý den – není při něm možné cestovat ani odpočívat. Při lovu je šance 1 z 6, že skupina narazí na zvířata vhodná k jídlu (pokud se je podaří ulovit!). Zároveň s tím se hází i na náhodná setkání jako obvykle (viz Potulné nestvůry níž).

Odpočinek

Četnost odpočinku: Po každých šesti dnech strávených na cestě musejí postavy jeden den odpočívat.

Postih za neodpočívání: Pokud postavy pokračují bez odpočinku, mají postih –1 k hodům na zásah a zranění, dokud si jeden celý den neodpočinou.

Potulné nestvůry

Četnost: Na náhodné setkání se většinou hází jednou denně, ale sudí se může rozhodnout házet častěji: až třikrát nebo čtyřikrát denně.

Šance: Šance na setkání s potulnou nestvůrou závisí na terénu (viz níže).

Vzdálenost: Setkání s potulnými nestvůrami začínají ve vzdálenosti 4k6 × 10 yardů. Pokud je některá ze stran překvapená (viz Setkání), snižuje se vzdálenost na 1k4 × 10 yardů.

Šance podle terénu

 • Město, otevřená krajina, stepi, osídlené oblasti: 1 z 6.
 • Vzduch, pustiny, pouště, lesy, kopce: 2 z 6.
 • Džungle, hory, bažiny: 3 z 6.

Překvapení

Obklíčení: Pokud družinu překvapí tři nebo víc nestvůr, můžou družinu obklíčit.

Shánění potravy

Zároveň s běžným pohybem je možné sbírat bylinky, plody, ořechy atd. (viz Cestování po souši). Družina má šanci 1 z 6 za den, že najde dost jídla pro 1k6 bytostí lidské velikosti.

Viditelnost

V otevřeném terénu postavy většinou vidí tři míle kolem sebe. Tato vzdálenost se někdy může snížit (např. v zarostlém terénu, třeba lese) nebo zvýšit (např. při pohledu z vrcholu hory).


Poslední aktualizace [12.08.2022 08:08]