Dobrodružství v jeskyních

Herní průběh každé směny

  1. Potulné nestvůry: Sudí podle potřeby hodí na náhodné setkání.
  2. Akce: Družina se rozhodne, jakou akci podnikne (např. pohyb, hledání, naslouchání, vstup do místnosti).
  3. Popis: Sudí popíše, co se stane. Pokud dojde k setkání s nestvůrami, pokračuje se podle postupu popsaného v kapitole Setkání.
  4. Konec směny: Sudí aktualizuje časové záznamy, přičemž zvláštní pozornost věnuje zdrojům světla, trvání kouzel a nutnosti odpočívat.

Dveře

V jeskyních bývá spousta dveří. Některé jsou tajné, zatímco jiné zjevné. Někdy jsou zamčené nebo zaseknuté.

Hledání tajných dveří

Některé dveře jsou tajné nebo skryté. Dobrodruzi se můžou rozhodnout hledat tajné dveře v prostoru 10 × 10 stop. Viz Hledání.

Šance na nalezení: Pokud postava hledá na správném místě, má šanci 1 z 6, že tajné dveře najde. (U některých povolání může být šance vyšší.)

Zaseknuté dveře

Vyražení: Šance na vyražení zaseknutých dveří závisí na síle postavy (viz Hodnoty vlastností).

Překvapení: Po neúspěšném pokusu o vyražení dveří nemůžou postavy překvapit nestvůry na druhé straně (viz Setkání).

Zamčené dveře

Zámky může odemknout postava zběhlá v práci se šperháky. Nebo se dají otevřít pomocí magie.

Zavírající se dveře

Dveře, které dobrodruzi otevřou (ať už jakkoli), se po chvíli pravděpodobně samy zavřou. Dá se tomu předejít zaražením železných hřebů nebo jiných klínů.

Nestvůry a dveře

Nestvůry, které jeskyni obývají, zpravidla umějí dveře otevírat (dokonce i ty zaseknuté) – pokud nejsou přehrazené, magicky zamčené nebo zaklíněné hřeby.

Naslouchání za dveřmi

Šance na úspěch: Postavy mají šanci 1 z 6, že postřehnou slabé zvuky za dveřmi. (Někteří dobrodruhové můžou mít vyšší šanci na úspěch.)

Hází sudí: Za naslouchající postavu by měl vždy házet sudí, aby hráč nevěděl, jestli se mu hod nepovedl, nebo se za dveřmi prostě nic neozývá.

Jedna šance: Naslouchání může jedna postava u každých dveří zkusit jen jednou.

Tiché nestvůry: Některé nestvůry, například nemrtví, nevydávají žádný zvuk.

Odpočinek

Četnost odpočinku: Po každé hodině strávené v jeskyni musejí postavy jednu směnu odpočívat.

Postih za neodpočívání: Pokud postavy pokračují bez odpočinku, mají postih –1 k hodům na zásah a zranění, dokud si jednu směnu neodpočinou.

Pasti

Existují dva druhy pastí:

  • Pasti na pokladech: Drobné pasti umístěné na předmětech, které mají odradit nenechavé ruce a zloděje (např. otrávená jehla v truhle nebo zámku).
  • Pasti v místnostech: Velké pasti dělané tak, aby zasáhly každého, kdo vstoupí na určité místo (např. propadlo zakrývající jámu v podlaze).

Spuštění pasti

Každá past se spouští určitou akcí (např. otevřením dveří nebo vstoupením na konkrétní místo).

Šance na spuštění: Kdykoli postava provede něco, co by mohlo past spustit, je šance 2 z 6, že se past aktivuje.

Zranění pastí: Zranění způsobené pastí bývá automatické, nehází se na útok.

Nestvůry: Pokud si to sudí přeje, můžou nestvůry pasti bez rizika obcházet.

Hledání pastí v místnostech

Dobrodruzi se můžou rozhodnout hledat pasti v místnostech v prostoru 10 × 10 stop. Viz Hledání.

Šance nalezení: Pokud postava hledá na správném místě, má šanci 1 z 6, že past najde. (U některých povolání může být šance vyšší.)

Hledání pastí na pokladech

Postavy se schopností hledat pasti (uvedenou v popisu jejich povolání) se můžou pokusit hledat i pasti na předmětech (např. truhlách nebo zámcích). Viz Hledání.

Šance nalezení: Pokud postava hledá na správném místě, použije se šance na nalezení uvedená v popisu jejího povolání.

Pohyb

Průzkum neznámého: Při průzkumu neznámých částí jeskyně se postavy pohybují svojí základní rychlostí ve stopách za směnu. Tato (velmi pomalá!) rychlost zohledňuje skutečnost, že postavy při průzkumu opatrně našlapují, kreslí si mapu, snaží se být potichu a vyhýbají se překážkám.

Na známých místech: Když se postavy pohybují v částech jeskyně, které už znají, může jim sudí dovolit pohybovat se rychleji. Například může povolit, aby se postavy při pohybu známými oblastmi pohybovaly trojnásobkem své základní rychlosti za směnu.

Potulné nestvůry

Četnost: V jeskyni se na náhodné setkání hází obvykle každé dvě směny.

Šance: Obvyklá šance na setkání s potulnou nestvůrou bývá 1 z 6.

Vzdálenost: Potulné nestvůry se objeví ve vzdálenosti 2k6 × 10 stop a pohybují se směrem k družině.

Hledání

Následující postupy se týkají hledání tajných dveří, pastí v místnostech a pastí na pokladech.

Čas: Hledání trvá jednu směnu.

Hází sudí: Za hledající postavu by měl vždy házet sudí, aby hráč nevěděl, jestli se mu hod nepovedl, nebo jestli se na místě prostě nic skrytého nenachází.

Jedna šance: Každá postava se o prohledání konkrétního místa nebo předmětu může pokusit jen jednou.


Last updated on [12.08.2022 06:08]