Herní statistiky

Hráčské postavy jsou ve hře popsané souborem statistik, které definují jejich vlastnosti, přednosti a slabiny v herním světě.

Hodnoty vlastností

Vlastnosti jsou základní tělesné a duševní přednosti a slabiny postavy. Ve hře je 6 vlastností: síla(zkracovaná jako sil.), inteligence (int.), moudrost (mdr.), obratnost (obr.), odolnost (odl.) a charisma (cha.). Každá postava má v každé vlastnosti hod­ notu od 3 do 18 (přičemž 3 je nejhorší a 18 nejlepší).

Povolání

Povolání je dobrodružná profese, do které postava patří. Určuje její hlavní schop­ nosti (viz Povolání postav).

Rasa

Hráčská postava může být buď člověk, nebo příslušník některé z nelidských ras. Pokud si hráč nevybral za povolání nelid­skou rasu, předpokládá se, že je postava člověk.

Úroveň

Životní zkušenosti dobrodruha se vyjad­řují jeho úrovní. Postavy většinou začínají na 1. úrovni (nejnižší úroveň dobro­druha) a úspěšnými dobrodružstvími postupují na vyšší úrovně. S postupem na vyšší úrovně získává postava nové, silnější schopnosti, určené jejím povoláním.

Zkušenostní body (zk.)

Herní postup postav se měří hromadě­ním zkušenostních bodů. Zkušenostní body rozdává sudí po úspěšném dobro­družství. Když jich postava nahroma­dí dostatečný počet, postoupí na další úroveň. U každého povolání je uvedeno, kolik zkušenostních bodů je k postupu na další úrovně potřeba.

Přesvědčení

Hráčské postavy (i všechny ostatní bytos­ti v herním světě) se přiklánějí k jednomu ze tří základních kosmických principů, takzvaných přesvědčení. Jsou to zákon, neutralita a chaos (viz Přesvědčení. Přesvědčení ovlivňuje, jak na postavu působí některé druhy magie, a taky hráčům slouží jako vodítko pro hraní postavy.

Životy (živ.)

Schopnost postavy vyhnout se smr­ti. Postava má maximální počet životů a aktuální počet životů, který se sleduje samostatně. Když postava přijde k újmě, sníží se jí aktuální počet životů. Když životy klesnou na 0, je postava mrtvá! Ztracené životy se dají obnovit odpočinkem a léčením (viz Zranění a léčení), nikdy ale nemůžou přesáhnout hodnotu maxima životů (to se navyšuje jen při postupu na vyšší úroveň).

Kostky životů (KŽ)

Počet kostek, kterými postava určuje svůj maximální počet životů. Typ kostky, kterou se hází (tj. k4, k6, k8), se odví­jí od povolání, počet kostek od úrovně. (Některá povolání na některých úrovních dostávají taky fixní bonus k životům).

Třída zbroje (TZ)

Schopnost postavy vyhnout se zranění v boji. Třída zbroje se odvíjí od obratnosti postavy a její zbroje. Čím je třída zbroje nižší, tím je lepší. Bonusy třídu zbroje snižují, postihy ji zvyšují.

  • Dvojí formát: Pro skupiny, které chtějí používat volitelné pravidlo vzestupné TZ, je v hranatých závorkách uvedená od­povídající hodnota vzestupné TZ (např. TZ 5 [14] znamená TZ 5, respektive 14 při používání vzestupné TZ).
  • TZ beze zbroje: Postava beze zbroje má TZ 9 [10].

Vzestupná TZ (volitelné pravidlo)

Některé herní skupiny jsou zvyklé na systém, kdy je vyšší třída zbroje lepší než nižší. Takovému systému se někdy říká „vzestupná třída zbroje“ (zkráceně VTZ). Funguje následovně:

  • Třída zbroje: Při používání VTZ platí, že čím je třída zbroje vyšší, tím je lepší. Bonusy hodnotu TZ zvyšují a po­ stihy ji snižují.
  • Hody na útok: Při používání VTZ se útoky nevyhodnocují pomocí THAC0 a tabulky útoků, ale pomocí bonusu k útoku.

Poznámka: Používání vzestupné třídy zbroje nepatrně ovlivní pravděpodob­ nosti zásahu. Budou trochu jiné než při používání tradiční sestupné TZ a tabul­ky útoků.

Hod potřebný k zásahu TZ 0 (THAC0)

Schopnost zasáhnout protivníka v boji, určená povoláním a úrovní. Hodnota THAC0 určuje, který řádek v Tabulce úto­ků postava při útočení použí­vá. Nižší hodnoty THAC0 jsou lepší.

  • Dvojí formát: Pro skupiny, které chtějí používat volitelné pravidlo vzestupné TZ, je v hranatých závorkách uvede­ný odpovídající útočný bonus (např. THAC0 15 [+4] znamená THAC0 15, respektive útočný bonus +4 při používání vzestupné TZ).
  • Útočení: Postup házení na útok je popsa­ný v části Bojové tabulky.

Hodnoty záchranných hodů

Schopnost postavy vyhnout se určitým typům nebezpečných nebo škodlivých účinků. Existuje pět kategorií záchranných hodů: smrt (nebo jed), hůlky, paralýza (nebo zkamenění), dechové útoky a kouzla (nebo kouzelná žezla a hole). Záchranné hody se odvíjejí od povolání a úrovně. Po­drobnosti viz Záchranné hody.

Rychlost

Rychlost, jakou se postava pohybuje při průzkumu, cestování nebo v boji. Každá postava má základní rychlost a rychlost při setkání (uvedenou v závorkách). Rychlost při setkání je oproti základní rychlosti třetinová. Výchozí rychlost postav je 120 stop (40 stop) – to znamená základní rychlost 120 stop a rychlost při setkání 40 stop.

  • Cestování: Počet mil, které postava ujde za den v divočině, se vypočítá vydě­lením její základní rychlosti pěti.
  • Průzkum: Při průzkumu neznámých částí jeskyně se postavy za jednu smě­nu (10 minut) pohnou o svoji základní rychlost.

Schopnosti povolání

Povolání postavy určuje, jaké zvláštní schopnosti může postava používat, včet­ně schopnosti používat určité typy zbrojí a zbraní nebo možnosti osvojit si další jazyky.


Poslední aktualizace [16.08.2022 12:08]